Lejonportalen är äntligen öppen | Lion Portal

Lejonportalen är äntligen öppen | Lion Portal
Lejonportalen är äntligen öppen | Lion Portal
 
I flödet av energin som öppnas och frigörs ökar Er egen vibrationskraft något enormt.
Er egen ljuspelare öppnar sig, och Ni får ta emot så otroligt mycket mera ljuskraft i Er
Energin som strömmar ner i Er väcker Era slumrande kroppar, sinnen, känslor, tankar och minnen. Det är alltid viktigt att få tillräckligt med vila, men nu är det även viktigt för Era kroppar att få röra på sig.
All energi som Ni får ta emot behöver omsättas i rörelse.
Så välj det sätt som ger Er mest glädje – då sprids ljuset lättare ut i Era kroppar och system.
Ert tredje öga aktiveras och en virvelvind väcks i det.
Ni kan nu genom Ert seende färdas till olika platser och olika tider.
Det kan uppfattas som att snabba filmer spelas upp för Er – särskilt i tiden mellan vakenhet och sömn kan det bli som tydligast.
Bli inte oroliga.
Det är tidsresor Ni gör som behövs för att Ni ska kunna skapa genom väven i olika dimensioner.
I takt med att Er vibration ökar känner Ni Er ännu mera kraftfulla.
Den kraft som nu väcks i Er kan förflytta berg.
Det är därför en oerhört viktig tid för Er att använda Er kraft till att sätta mål och ta första klivet in i det som Er själ kallar på Er att göra.
Vad dras Ni till?
Vad saknar Ni i Era liv?
Vad vill Ni utveckla?
Svaren på dessa frågor kommer att bli tydligare och tydligare för Er under Lejonportalens öppningstid.
Och i och med den ökade aktiviteten – som skapar en tidsvirvel i Ert tredje öga – blir Ni också mera klarsynta i hur Ni ska gå tillväga för att nå Era själars drömmar.
Kunskaper från olika tidsepoker öppnas i tidsvirveln som Ni nu får tillgång till, och praktiska lösningar uppenbarar sig för Er genom Ert nu ännu snabbare seende.
Ni ser äntligen rakt igenom det som tidigare har legat och grumlat Er syn.
Nya möten människor emellan under denna tid blir ofta startskottet på en tid av förstärkta livsuppdrag.
Lita därför på att det finns ett större syfte med de kontakter som knyts eller fördjupas under Lejonportalen.
Särskilt i år – detta Mästar-år 2022 – är Era livsuppdrag ännu mera i fokus.
Ni kommer därför oåterkalleligen att dras till det Ni är ämnade att göra ännu mera under just detta års Lejonportal.
Utvecklingen går nu snabbt, och vibrationsökningen i Era system ger Er nya förutsättningar och ny energi att gå in i Era själars drömmar och förverkliga dem.
Så vad Ni än gör – slå inte bort denna kraft.
Använd den för ett djupare syfte.
Den är Universums gåva till Er.
Oändlighetens enorma möjligheter blir Er extra tillgängliga under Lejonportalen.
Inget uppdrag är för litet och inget uppdrag är för stort.
Tveka därför inte att anta Ditt eget livsuppdrag.
Du är fri – endast förmörkat seende och rädslor får Dig att tro något annat.
Genom den kraftfulla tidsvirvel som skapas i Ert tredje öga gör Ni tidsresor till andra liv och andra dimensioner.
Dessa frigör Era tankar och Er tankekraft på ett enormt sätt, och ger Er möjligheter att skapa lösningar på livsprojekt som Ni söker gå framåt i.
Och Ni har ingenting att vänta på.
Det stora uppdraget ligger framför Er.
Under hösten öppnas nya uppdragsmöjligheter.
Så rikta med glädje Er energi mot att utveckla Era livsuppdrag och gå ett fördjupat livsyfte till mötes – med en djup inre tillförsikt, ökad kraft och framtidstro i hjärtat.
Denna resa och de val Ni behöver göra är inte alltid lätta, men de är ack så tillfredsställande ur ett själsligt perspektiv – och det är det allra viktigaste.
Era själar vävs samman genom den Universella väven.
Och när Ni fullföljer Era livsuppdrag får Ni även automatiskt hjälp att göra det genom det ökade kosmiska flödet, som helt självklart strömmar igenom Er och flödar runtom Er för att Ni ska lyckas med detta.
Så tveka inte – även om det ger Er utmaningar.
Ni är inte här för att undvika Er egen själs röst.
Ni är här för att lyssna på den, hedra den, och följa den genom att låta den göra sig hörd igenom just Er.
Och det är allt Vi någonsin önskat att få göra möjligt för Er.
Universums Mästare av Lejonportalens Fria Kraft – genom Orakel Sara
وفاة الأسد سكارا.. أشهر ملك غابة في التاريخ| the legendary Scar
Lejonportalen är äntligen öppen !
The Lion Portal is finally open! In the flow of energy that is opened and released, Your own vibrational power increases tremendously.
Your own light pole opens up, and You may receive so much more light power in You
The energy that flows down into you awakens your slumbering bodies, minds, emotions, thoughts and memories.
It is always important to get enough rest, but now it is also important for your bodies to get moving.
All the energy that you receive needs to be put into motion.
So choose the way that brings you the most joy – then the light spreads more easily in your bodies and systems.
Your third eye activates and a whirlwind awakens in it.
You can now travel to different places and different times through your eyes.
It can be perceived as fast movies are being played for you – especially in the time between awake and sleep, it can be the clearest.
Don’t you be alarmed.
It is time travel You do that is needed in order for You to be able to create through the tissue in different dimensions.
As your vibration increases, you feel even more powerful. The power that is now awakened in You can move mountains. It is therefore an extremely important time for you to use your power to set goals and take the first step into what your soul calls you to do.
What are you drawn to?
What are you missing in your lives? What do you want to develop?
The answers to these questions will become clearer and clearer for you during the opening hours of the Lion Portal.
And with the increased activity – which creates a time vortex in your third eye – you also become more clear-sighted in how to proceed to achieve your souls’ dreams. Knowledge from different time eras opens in the time whirlpool that you now get access to, and practical solutions appear to you through Ert now even faster sight. You finally see right through what has previously been lying and grumbling Your sight.
New meetings between people during this time often become the starting shot at a time of enhanced life missions. Therefore, trust that there is a greater purpose with the contacts that are made or deepened under the Lion Portal.
Especially this year – this Master Year 2022 – your life missions are even more in focus. You will therefore irrevocably be drawn to what You are destined to do even more during this particular year’s Lion Portal.
Evolution is now going fast, and the vibration increase in your systems gives you new conditions and new energy to enter the dreams of your souls and realize them.
So whatever you do – don’t kill this power.
Use it for a deeper purpose.
It is the Universe’s gift to you.
Infinite enormous opportunities will become extra accessible to you under the Lion Portal.
No assignment is too small and no assignment is too big.
Therefore, do not hesitate to assume Your own life mission. You are free – only darkened vision and fears make You believe otherwise.
Through the powerful time vortex created in your third eye, you make time travel to other lives and other dimensions.
These free your thoughts and your thought power in a tremendous way, and give you opportunities to create solutions to life projects that you seek to move forward in.
And you have nothing to wait for.
The big assignment is in front of you.
In the fall, new assignment opportunities will open.
So joyfully direct your energy towards developing your life missions and meet a deepened life purpose – with a deep inner confidence, increased power and faith in the future in the heart.
This journey and the choices You have to make are not always easy, but they are oh so satisfying from a spiritual perspective – and that is the most important thing.
Your souls are woven together through the Universal tissue.
And when you fulfill your life missions, you also automatically receive help to do so through the increased cosmic flow, which quite obviously flows through you and flows around you for you to succeed in this.
So do not hesitate – even if it gives you challenges. You are not here to avoid the voice of Your own soul.
You are here to listen to it, honor it, and follow it by allowing it to be heard through you.
And that’s everything We ever wanted to be able to make possible for you.
Master of the Universe by the Lion Portal’s Free Power – through Oracle Sara

An Astrological Forecast for 2022 | opportunity for reevaluation

صفحتنا الرسمية فرندة – Farandh

Lejonportalen är äntligen öppen
Lejonportalen är äntligen öppen
شارك المقالة